Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Bevezetés és fogalmak

A http://www.basicsecurity.hu; domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, és az azon kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a 

Basic Security Kft Székhely: 7630 Pécs, Tétény utca 15

Cégjegyzékszám:02­09­082971 Adószám:25929636­-2-­02 

aki a Weboldal üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2005. évi LIII. törvény

és az

- elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyéb

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekt.) rendelkezései szerint jár el. 

E szabályzat alkalmazásában:

• személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; a személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet (Avtv. 2. § 1. pont);

• különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat (Avtv. 2. § 2. pont);

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (Avtv. 2. § 8. pont);

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is (Avtv. 2. § 9. pont);

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi (Avtv. 2. § 16. pont);

• adatfedolgozás: adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől (Avtv. 2. § 15. pont).

2. Alapelvek

Az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében tiszteletben tartjuk a magyar adatvédelmi jog – a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett – szolgáltatásunk esetén alkalmazandó alapelveit, így:

• a célhozkötöttség elvét: az Ön személyes adatait csak meghatározott célból, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük;

• a jogszerű adatkezelés elvét: az Ön személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy törvényi (illetőleg annak alapján, abban meghatározott körben) önkormányzati rendeleti felhatalmazás alapján kezeljük, illetőleg továbbítjuk harmadik személynek;

• biztosítjuk az adatminőség követelményét, vagyis mindent megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatai a cél eléréséhez mérten pontosak, teljesek és időszerűek legyenek;

• tiszteletben tartjuk – az alább részletezettek szerint – a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek;

• biztosítjuk – az alább részletezett módon – az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait, így a

tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jogát.

Az adatkezelő a hivatkozott törvényekben foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget. 

3. A kezelt adatokra vonatkozó szabályok

3.1. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt adatok

A regisztráció során vagy egyébként a honlap egyes szolgáltatásainak igénybe vételekor Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Avtv. 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülhetnek. Társaságunk csak olyan adatok megadását kéri Öntől, amelyek szükségesek az igénybevett szolgáltatás nyújtásához, így tesz eleget az Avtv. 5. § (1) bekezdésében rögzített követelménynek, továbbá az Avtv. 6. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön által megadott adatokhoz a Basic Security Kft valamennyi munkatársa hozzáférhet.

Valamely szolgáltatás nyújtása során kezelünk az Avtv. 2 .§ 2. pontja szerint meghatározott különleges adatokat,

Avtv. 2 .§ 2. b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

A szexuális életre vonatkozó adatadatokra vonatkozó kérdésekre kérdezhetünk.

Mely adatokhoz a hozzájárulást olyan formában fogjuk elkérni, amely kétséget kizáróan bizonyítható módon igazolja, hogy az érintett megadta különleges adatai kezeléséhez a hozzájárulását.

Ezen adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, illetve a számla szolgáltatás minőségének javítása, fejlesztése, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása.

A szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön személyes adatainak harmadik személyek számára történő továbbítására is sor kerülhet, így különösen az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az érintett Számlakibocsátó részére. Az adatkezelés célja ilyen esetben a szolgáltatás teljesítése.

Az Ön e-mail címét az adatkezelő az Ön kifejezett hozzájárulása esetén abból a célból is kezeli, hogy elektronikus hirdetést juttasson el az Ön számára. Rendszerünk ehhez a regisztráció jóváhagyását kéri, és megadja az önkéntes és tájékozott hozzájárulás megadásához szükséges információkat.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása.

3.2. Forgalmi adatok

A szolgáltatás nyújtása során – az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó által üzemeltetett – szerveren képződő naplóállományokban, rögzülnek azok a személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az adatvédelmi jog által megkövetelt adatbiztonsági szint fenntartásához technikailag szükségesek.

Ilyen adatok különösen

• az az IP-cím, amelyről a látogató elérte a Weboldalt;

  • azon IP-cím, amely azt a linket tartalmazza, amelyről a látogató elérte a Weboldalt („referer”)
  • a látogatás időpontja;

• a látogató által használt böngésző és operációs rendszer típusa;

• a használt protokollra vonatkozó adat;

• az elért file-okkal kapcsolatos adatok;

• a letöltött adatmennyiség

• a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk.

Ezek az adatok a magyar adatvédelmi jog alapján személyes adatnak minősülhetnek.

Az adatok kezelésének célja az a szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása.

3.3. Cookie-k

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kisméretű adatállományokat helyez el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ezen adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.

Ezen adatállományok a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben az oldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

3.4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulása, vagyis a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés megszűnése, illetőleg a követelések érvényesítése mind a szerződésekkel, mind az esetlegesen tett egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban mint adatkezelési cél esetén a követelés elévülésének bekövetkeztéig terjedő időtartam, ha egyéb törvény (pl. a számvitelről szóló törvény) másként nem rendelkezik azzal, hogy amennyiben az Általános Szerződési Feltételek alapján az adatkezelő a Számlabefogadónak kibocsátott számlák vonatkozásában további tárolást végez, és ez hosszabb, mint az előbb említett időtartam, az adatkezelés időtartama a tárolásra vonatkozó időtartam megszűnéséig tart. Amennyiben az e-számla szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és .log fájlok az itt írt határidőt követően is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek a Számlabefogadó kifejezett kérésére.

4. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

4.1. Tájékoztatáshoz és helyesbítéshez való jog

Ön a rendszerbe történő bejelentkezés után annak felhasználói felületén, 

a support@basic-security.hu e-mail címre intézett elektronikus levélben vagy 

a 7630 Pécs, Tétény utca 15 postacímre küldött levélben kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, így

- az adatkezelés céljáról;

- az adatkezelés jogalapjáról;

- az adatkezelés időtartamáról;

- arról, hogy kik, milyen célból kapják és kapták meg az adatokat.

A fenti elérhetőségeken kérheti helytelen adatainak törlését is, amennyiben ezt a rendszerben maga valamely okból nem tudja elvégezni.

4.2. Tiltakozási jog

Ön az 4.1. pontban meghatározott elérhetőségek egyikén tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

- a személyes adatainak kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A tiltakozási jog gyakorlását követően az adatkezelő az Avtv. 16/A §-ának megfelelően jár el. Felhívjuk

figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el.

4.3. Jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be az adatvédelmi biztoshoz, illetőleg az Avtv. szabályai szerint a bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

5. Egyebek

A jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottakkal azonos jelentéssel bírnak.